Haaromsaaf mirkaneessi

You can check for updates manually or automatically.

Sajoo Yaaddannoo

Haaromsaaf mirkaneessuun haaromaan dheertowwan ijaaraman maraafta'uumala.


Hujeekaan mirkaneessuuf Gargaarsa - Haaromsaaf Mirkaneessii fili.

You can disable or enable the automatic check in - LibreOffice - Online Update.

Qaaqa Haaromsaaf mirkaneessii odeeffannoo hedduu waa'ee haaromsa karaarraa %PRDUCTNAME ni ilaalta.

  1. %PRDUCTNAME WALIINDHAA iNTAR NEETII DANDEESSISI.

    If you need a proxy server, enter the proxy settings in - Internet - Proxy.

  2. Jireenya fooya'insa haaraa gutaartaa waajiira keetiif mirkaneessuuf Haaromsaaf mirkaneessii fili.

Yoo fooyya'ins haaraan jiraatee fi%PRDUCTNAME fe'iinsa ofumaaf aawwan armaan gadii kamuufiluu nidandeessa.

Yoo LibreOffice ofumaan faayiloota naquudhaaf qindaa'an,naqanni batta lumattijal qaba.Nafanni han gayekoo qaaqa xiffeessituutti illeeitti fufa.

If automatic downloads are disabled, start the download manually.

Yoo haaromsi homtuuhin argamne qaaqa cufuu nidandeessa.

Sajoo Ofegannoo

%PRDUCTNAME haaromsuuf mirga Bulchaa nifeeta.


Please support us!