Qajeelcha

Dirqaalee agarsiifaman qajeeichaaf iffeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Lines

qajeeicha wantoota fuula irratti hiriirsiisuuf fayyadamuu dandeessu agarsiisa yookiin dhoksa.

Snap to Snap Lines

Wantoota gara sajaa fi surdala sararoota tars aatti ofumaan hinirsa. Amala kana faccisuuf, gaqqabi yeroo wanta harkistu.

Snap Lines to Front

Sararoota tarsaa fuuldura wantootaa islaayidii irraa yookiin fuulaa agarsiisa.

Please support us!