Kuusaa faayaa

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Qabeentota Kuusaa faayaa akka sajoowwan yookin mata direewwan sajoowwan waliiniifi odeeffannoo xurree agarsiisuu ni dandeessa.

Wanta baaqqee Kuusaa faayaa keesaa irratti faaraan guddisuu yookiin faaran xiqqeessuuf, wanticha lama cuqaasi, yookiin wanticha fili, ittaansuudhaan kabala iddoolaa dhiibi.

Ajaja kana bira gahuuf...


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Kuusaa faayaa Irraa Wantoota Saaguu

Kuusaa faayaa Irraa Saxaatoo Garagalchuu

Adding Graphics to the Gallery

faayilii Haaraa kuusaa faayaatti Ida'uu

Faayilii gara Faayaa tti ida'uuf, dhaamsa mirga cuqaasi, Amaloota fili, caancala Faayilootaa cufaasi, ittaansaadhaan Ida'i cuqaasi. Dabalataanis, wanta galmee ammee keessa cuqaasi, qabi, ittaansuudhaan gara foddaa kuusaa faayaa tti harkisi.

Dhaamsa haaraa

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

Ajajawwan armaan gadii dhiheessuf, dhaamsa kuusaa Kuusaa faayaa keessatti mirga cuqaasi:

Haqi

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Wanti baattuu deetaa irraa qaamaan haqameera yookaan halqara irratti hundaa'uun agarsiisni wantaa haqameera.

Kuusfaayaa keessa yeroo jirutti Haqi yoo filatte, galfatni kuusfaayaa keessaa haqama, garuu faayilichi mataansaa osoo hin tuqamiin tura.

Maqaa jijjiiri

Wanta filatame maqaa jijjiiruuf dandeessisi. Filannoon booda Maqaa Jijjiiri maqichii filame wanti haaraa kallchaan galfamuu danda'a. Qaree jalqaba ykn dhuma maqaa irratti qindeessuun haquuf yookaan gara qaama maqichaatti ida'uuf yookaan qaree bakka biraa qubachiisuuf furtuulee xiyyaa fayyadami.

Haaromsi

Mul'annoo foddaa keessaa yookaan wanta filatame keessatti haroomsa.

Amala

Qaaqni Amaloota (Dhamsaa) caancalawwan armaan gadii qabata:

Waligala

The General tab page lists the general properties of the current theme.

Faayiloota

Adds new files to the selected theme.

Saagi

Baafata xiqqaa Kuusfaayaa keessatti bana iddoo ati itti Gargalchi fi Geessituu keessaa filattutti jechuu dha. Wanti kuusfaayaa filatame gara galmee ammeetti gargalchama yookaan geessituun ni uumama.

warning

Yoo galmee kee keessaa wanta filatteetta ta'e, saagamni haaraan wanta filatame bakka bu'a.


Durargii

Maalimaan filatame Kuusfaayaa keessatti hammamtaa guddaadhaan mul'ifama. Gara mul'annoo kuusfaayaa baratameetti deebisuuf durargii lama cuqaasi.

Please support us!