HTML alaaguu fi aleerguu

Yeroo faayilii gara galmee HTMLtti aleergitu, ibsii fi amaloonni faayilii hiikaa fayyadamaa akka META iyyatoowwaniyyatoowwan akka SARARA UUMAMEEtti gidduu iyyatawwan HEAD galmee alerguu dhuunfatama. Iyyatawwan META iyya'aa saphaphuu keessatti hin agarsiifamne, odeeffannnoo kanneen akka jefurawwan mala barbaadaaf tuura saphaphu kee irratti dabaluuf fayyada. Amaloota galmee ammee qindeessuuf, Faayilii - Amalootaa fili, Ibsa yookiin caancalawwan Hiikaa Fayyadamaa cuqaasi, ittaansuudhaan odeeffannoo barbaaddu barreessi.

Amaloonnifaayilii armaangadii garaiyyatawwan SARARA UUMAMEEtti jijjirameera;yeroo faayilii akka galmee HTMLtti aleergitu:

Amala Faayilii

<MATA DUREE>

Dhimma

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Jefuraa

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Ibsa

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Dirreewwan ode. 1...4

<META NAME="Info field name" CONTENT="Field Content">


Sajoo Yaaddannoo

Yeroo HTMLiyyatawwan SARARA UUMAME qabate alaagdu,gabeenton nniiyyatawwanii sanduuqa amala faayiili LibreOfficewalitti galoofiida'amu.


Sajoo Qaxxee

Jefurootni qoodduutin adda bahuu qabu. Jefuurni arfiiwwan iddoo adii yookaan buufatoota xixinnaa of keessatti qaba.


Qacceewwan Alaagi

Yeroo galnmee HTML alaagdu, iyyatawwan META ofumaan gara dirreewwanLibreOffice jijjiirama: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> and <META NAME="..." ...> yemmuu NAMEn walqixa AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS ykn CLASSIFICATION ta'e.

Barruulee,yaadawwaniifi iyyatawwan SARARA UUMAME kallattiin fuuldura GABATEE iyyataa fuulduratti qubatan jalqaba man'ee gabatee keessatti salgamniini

Barruuleenii fi iyyata SARARA UUMAMEE irrantoo galmee jalqaba galmee keessatti alaagamuun korkodaa'eera.

To set the options for importing HTML tags, choose - Load/Save - HTML Compatibility. A known META tag contains either "HTTP-EQUIV" or "NAME", and are imported as LibreOffice comments. The only exception is <META NAME="GENERATOR"...>, which is ignored.

Qacceewwan Aleergi

Yaadannowwanii fi barruun ka'uumsa jalqaba keewwata galmee keessaa gara irrantoo galmee HTMLtti aleergamu. Yoo galmeen gabateedhan jal qabe, keewwanni jalqaba man'ee duraa gabatee gara irrantoo galmee HTMLtti aleergamu.

Please support us!