Bahaa gingilchaa XML

Bu'aa basdaduu Gingilchaa XML tarreessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - XML Filter Settings.


Bu'aawwan basdaduu alaaguu fi alerguu baallee akkaataa XSLT Gingilchaa alaaguu XML irratti agarsiifamu. Yoo barbaadde, dabaltaanis bahaa gingilchaa gataa'essuu dandeessa.

Gataa'essuu

Qabeentoota foddaa Bahaa gingilchaa XML gataa'essa.

Foddaan naannoowwan lamatti hirama akkaumas bu'aawwan gataa'insaa naannoo xiqqaatti agarsiifama.

Please support us!