Gabatee cuqoo

Furtuuwwan qaxxaamuraa ajajawwan LibreOfficetiif gulaala yookin ramada.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Ramadd furtuuwwan qaxxaamura yeroo dhi ho sirnadala keetiin fayy adan haqi.


furtuuwwan qaxxaamura

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

Dalagawwan

Akaakuuwwan dalagaa fi dalagawwan gara fur tuuwwan qaxxaamuraa ramaduu dandeessutti tarreessa

Akaakuu

Akaakuuwwan dalaga jireessaa tarreessaa. Qaxxaamura gara Haalatootatti ramaduuf, akaakuu "Haalatootaa" bani.

Dalagawwan

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Furtuuwwan

Furtuuwwan qaxxaamuraa dalaga filatameetti rama daman agarsiisa.

LibreOffice

Furtuwwan qaxxaamuraa fayya damtootaLibreOffice maraaf waliinii agarsiisa.

Furtuuwwan qaxxaamura fayyad amaLibreOffice ammeef agarsiisa.

Assign

Furtuu walmakiinsaa Furtuuwwan qaxxaamuraa keessatti filataman gara ajaja tarree Faankishinii keessatti filametti tarressuu ramada.

Delete

Maalimaookiin maalimoo tafilatamanii dhu goomsuun hin barbaadne haqa.

Fe'i

Qindaayina furtuulee qaxxaamuraa kan duraan olkaa'ameen bakka buusa.

Olkaa'i

Qindaayina furtuulee ammee olkaa'a, kanaaf atis booda fe'achuu dandeessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!