Maammileessi

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Customize.


Furtuuwwan qaxxaamura firamaddii maakroo fayyadamaammeef yookiin fayyadamtootaLibreOfficemaraaf maammileessuu nidandeessa

Tokkoon tokkon baafataa,furtuuqaxx aamuraa qindaa'ina maammiloo kam shaadabalatan olkaa'uufi fe'uu nidam shaa dabalatan olkaa'uufi fe'uu nidan

Menus

Lets you customize LibreOffice menus for all modules.

Kamshaalee

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Gabatee cuqoo

Furtuuwwan qaxxaamuraa ajajawwan LibreOfficetiif gulaala yookin ramada.

Events

Galtee sagantaaf maakiroo moggaasa. Maakiroon moggaafame yeroo mara galtee filameef battalumaan kaachisa.

Please support us!