Maakroota

Maakroo akka galmeessitu yookin gurmere ssituuf gulaaltuu si'i gargaara

Maakroo Galmeessi

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Maakroota Gurmeessi

Bakka maakroofi barreeffamoota gurmeessuu dandeessutti baafata xiaaqaatti bana.

Mallattoo Lakqurxaawaa

Mallotowwan lakqurxaawaa maakroo keetti yookiin irraa ida'ee haqa. Ragaawwan mul'isuuf, dabalatanis qaaqa fayyadamuu nidandeessa.

Organize Dialogs

Fuula caancala Qaaqawwan Gurmeessaa maakroo bana.

Ijaarsa Gingilchaa XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Please support us!