Maakroota

Maakroo akka galmeessitu yookin gurmere ssituuf gulaaltuu si'i gargaara

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Tools - Macros.


Maakroo Galmeessi

Records a new macro.

Run Macro

Selects the Basic macro to run. Locate the macro by selecting the container, library, module and macro name.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Maakroota Gurmeessi

Bakka maakroofi barreeffamoota gurmeessuu dandeessutti baafata xiaaqaatti bana.

Mallattoo Lakqurxaawaa

Mallotowwan lakqurxaawaa maakroo keetti yookiin irraa ida'ee haqa. Ragaawwan mul'isuuf, dabalatanis qaaqa fayyadamuu nidandeessa.

Organize Dialogs

Fuula caancala Qaaqawwan Gurmeessaa maakroo bana.

Please support us!