Customize

Dirqaalee dhangeessuu tarrewwan lakkoofsa ykn rasaasa'ee qindeessa yoo barbaadde, tokkoon tokkoo sadarkaalee tarree sadarkaa keessatti dhanga'ina fayyamuu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Options tab page.


Sadarkaa(lee) fooyyessuu barbaaddu fili, ittaansuudhaan dhangeessuu fayyadamuu barbaaddu ifteessi.

Sadarkaa

Sadarkaa(lee) dirqaalee dhaangessuu hiikuuf barbaadde fili. Sadarkaan filatame duraargii keessatti shoolameera.

Number

Lakk

Haalata lakkoofsa kennuu sadarkaalee filatamanii fili.

Filannoo

Ibsa

1, 2, 3, ...

Lakkoofsa biyya Arabiyaa

A, B, C, ...

Qubee guguguddaa

a, b, c, ...

Qubee xixiqqaa

I, II, III, ...

Lakkoofsoota Roomanota(qubee guguddaa)

i, ii, iii, ...

Lakkoofsoota Roomanota(qubee xixiqqaa)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Tartiiba lakkaawwii qubee xiixiqqaa

a,... aa,... aaa,...

Qubaayaa lakkoofsa kennuu qubee xiixiqqaa

Rasaasa

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Rasaasaaf calaqqee agarsiisi. Dirqaalee kana fili, ittaansuudhaan faayila calaqqee fayyadamuu barbaadde kaa`uudhaaf Fili cuqaasi. Calaqqeen galmeetti ida`ameee argama.

Saxaatoo kornyate

Rasaasaaf calaqqee agarsiisi. Dirqaalee kana fili, ittaansuudhaan faayila calaqqee fayyadamuu barbaadde kaa`uudhaaf Fili cuqaasi. Calaqqeen akka geessituu calaqqee faayiliitti saagamee argama.

Homaa

Haalata lakkoofsa kennuu hin fayyadamu.


Jireessi dirreewwan armaan gadii haalata sanduuqa Lakkoofsa kennuu keessaa filtu irratti hundaa'a.

Dura

Fuuldura lakkooofsa tarree keessaatti agarsiisuuf, arfii ykn barruu galchi.

Booda

Duuba lakkoofsa tarree keessatti agarsiisuuf arfii ykn barruu galchi. Tarree lakkaa'ame kan haalata "1.)",fayyadamu uummuu yoo barbaadde ".)" sanduuqa kana keessatti galchi.

...jalqabi

Sadarkaa ammeettif ka'uumsa lakkoofsa haara galchi.

Dirqaalee saxaatoodhaaf:

...fili

Select the graphic, or locate the graphic file that you want to use as a bullet. Saxaatoo fili. ykn faayilii saxaatoo akka rasaasaatti fayyadamuu barbaadde kaa'i.

Yabbina

Saxaatoodhaaf hojjaa galchi.

Hojjaa

Saxaatoodhaaf hojjaa galchi.

Qooda eegi

Wal madaaliinsa hammamtaan saxaatoo kabachiisa/eega/.

Hiriira

Hiriirfama dirqaalee saxaatoodhaaf fili.

Please support us!