Image

Saxaatoo adda addaa akka rasaasaatti tarree rasaasame keessatti fayyadamtu agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Bullets and Numbering - Image tab.


Filannoo

Saxaatoo akka rasaasaati fayyadamuu barbaadde cuqaasi.

Saxaatoo Geessituu

Yoo kaka'ee, saxaatoon akka walitti hidhaatti saagama. Yoo hin kakaanee, saxaatoon galmee keessatti ida'ama.

Please support us!