Iyyatoolee Gaarii

Yeroo xiqqaatte xiqqaatu dheerina iyyatoo tokkoo ijaartu, fuula Iyyatwwani Gaarii ilaaltaa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Smart Tags tab.


Abbimaa fayyadamuu

Barruu iyyatoowwan gaariidhaan tarreessi

Iyyatoowwan Gaarii akka qoratamanii fi galmee barruu kee keessatti mul'atan taasisaa.

Iyyatoowwan gaarii amma ijaaraman

Iyyatoowwan Gaarii akka qoratamanii fi galmee barruu kee keessatti mul'atan taasisa.

Amala

Iyyatoo Gaarii qindeessuuf, maqaa Iyyatoo Gaarii fili, ittaansuudhaan Amaloota cuqaasi. Iyyatowwan Gaarii hundu qindaa'uu hin danda'ani.

Please support us!