Galmee hiikaa jechootaa Gulaali

haalota dubbiihiikaa Chaayinaa gulaali.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Sajoo Yaaddannoo

Galfata hiikaa galmee hiikaa jechootaa irraa haaquuf ykn ida'uuf, gulaaluuf qaaqa kana fayyadamuu ni dandeessa. Maqaa xurree faayilii hiikama galmee hiikaa jechoota fayyadamaa/kitaaba jechaa, haloota dubbii waliin.ctd dha. Gafata durtii faayilii kana keessaa haquu hin dandeessu.


Duudhaa chaayinaa gara Salphata Chaayinaatti

Duudhaa chaayinaa gara Salphina Chaayinaatti hiika.

Salphaa Chaayinaa salphate gara duudhaa Chaayinaatti

Salphaa Chaayinaa salphate gara duudhaa Chaayinaatti.

Kaasuu kaartaa Falleessuu

Kallatti maappessuu faalaa gara tarree tookkon tokkoo fooyyeessuu galchituutti ofumaan ida'a.

Haala dubbii

Barruu haala dubbii maappessuu barbaadde galchi.

Kaarta kaasuu

Barruu Haala dubbiittiin bakka busuu barabaadde galchi.

Amala

Ramaddii haala dubbii filatamee hiika.

Ida'i

Haala dubbii hiikama galmee hiikaa jechootaa ida'a. Yoo haalli dubbii duraanumaa galmee hiikaa jechootaa keessaa jiraatee, haalli dubbii haaraan dursa fudhata.

Fooyyessi

Galfata fooyya'e gara faayilii kuusaa deetaatti olkaa'a.

Haqi

Galfata hiikaa fayyadamaa filatame galmee hiikaa jechoota irraa filatame haqa.

Please support us!