Afaan

Baafata xiqqaa bakka ajajawwan afaan murta'aatti filuu dndeessu bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Tools - Language.

From the tabbed interface:

On the Review menu of the Review tab choose one of the language commands.

From toolbars:

Icon Manage Language

Manage Language


Jijjirraa Hanguul/Hanjaa

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Languages and Locales - General, and if a text formatted in Korean language is selected.

Hiikaa Chaayinaa

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Languages and Locales - General.

Thesaurus

Jecha ammee moggoo waliin ykn haala dubbii walitti dhufeenya qabuun bakka buusa.

Galmee Jechootaa Karaarraa Dabalataa

Fuula fufaa galmee jechootaa irraa sakatta'I durtii bana.

Please support us!