Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Tools - Spelling.

From the tabbed interface:

Choose Review - Spelling.

On the Review menu of the Review tab, choose Spelling.

From toolbars:

Icon

Spelling

From the keyboard:

F7


Too'ata qubeeffannoo qubannoo qaree ammee irra jalqabee hanga dhuma galmichaa ykn filannotti guddata. Yeroo sana too'ata qubeeffannoo ka'uumsa galmicha irraa fufsiisuu dhaaf filuu ni dandeesa.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue.

Barruu afaanii

Afaan qubee mirkaneessuu akka fayyadu murteessa.

Galfatni afaanii of duraa mallattoo filannoo yoo to'annoon qubee afaan kanaaf kakaasame qaba.

Not in Dictionary

Hima jecha qubee dogoggoraan barreeffame shoolamee waliin agarsiisa. Jecha ykn hima gulaalii ykn yaadawwan sanduuqa barruu gaddii keessaa tokko cuqaasi.

Al tokko Tuffadhu

Jecha hin beekamne dhiisuun too'ata qubeeffannoo waliin fufsiisa.

note

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Mara Tuffadhuu

Skips all occurrences of the unknown word until the end of the current LibreOffice session and continues with the spellcheck.

Ignore Rule

Appears when checking grammar. Click to ignore the suggested grammatical change.

Galmee hiikaa jechootaa Gulaali

Jecha hin beekamne galmee jechoota hiika fayyadamaatti ida'a.

tip

To add a new dictionary, press Options, then press New. After LibreOffice is restarted, multiple user-defined dictionaries are shown when Add to Dictionary is pressed. Select which dictionary should receive the added word.


Yaada dhihaate

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Correct

Jecha hin beekamne yaada dhihaate ammee waliin bakka buusa. Yoo jecha qubee dogoggoraa caala jijjirte, himni hundi bakka bu'a.

Correct All

Dhimoota mara jechoota hin beekamnee yaada ammee dhihaate waliin bakka buusa.

Check grammar

Enable to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Dirqaalee

Bakka galmee jechoota hiika fayyadama filuu dandeessutti qaaqa bannuun, too'annoo qubeetii seera qindeessa.

Gaabbi

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.

Please support us!