Bal'ina tarjaa

Bal'ina tarjaa ammee ykn tarjaawwan filataman jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


Dabalatanis, hiraa tarjaa irrantoo cinaa harkisuudhaan babal'ina tarjaa qabeentotan jijjiiru dandeesa

Yabbina

Bal'ina tarjaa fayyadamuu barbaaddee galchi.

Bal'ina tarjaa bocquu ammee irratti hundaa'uudhaan ofumaan sirreessa.

Please support us!