Gurmuu Dhiisi

Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa. Yoo gurmuun man'aaye keessa taate, gurmuu man'aaye qofatuu cufama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Tuutee Bahi


Please support us!