Gurmuu Galchi

Gurmuu filatamee akka tokkoon tokkoo wantoota gulaaluu dandeessutti bana. Yoo gurmuun filatame gurmuu man'aaye qabate, ajaja kana gareewwan xixiqqoo irratti irra debi'uu ni dandeessa. Ajajni kunis dhaabbiidhaan wantoota gurmaa'inaan ala taasisuu hindanda'u.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Tuutee Galchi


Sajoo Qaxxee

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!