Gurmuu

Wanta filatame akka isaan wanta baqqeetti sochoosu danda'u gurmeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Group - Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Open context menu - choose Group - Group (form objects).

Icon Group

Tuutee


Amalootni tokko tokkoo wantoota ijaramaniiru erga wantootni gurmaa'aniin booda. Gurmuuwwan man'eessuu ni dandeessa, kunis garee garee waliin qabaachuu dandeessa.

Please support us!