Gara keewwatatti

Kewwata ammeetti wanta filatamee korkoddeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Anchor - To Paragraph.


sajoon korkoddii mudeena fuulaa bitaatti jalqabbii kewwataa irratti agarsiisa.

Please support us!