Duubatti Ergi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo gadii busuun sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gaditti dhiyaata.

Ajaja kana bira gahuuf...

From toolbars:

Icon Send Backward

Duubatti Ergi


Please support us!