Duratti Dabarsi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo olkaasu sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gubbaatti dhiyaata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

mallattoo +plus (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Fuuldura Dabarsi


Please support us!