Qindeessi

Changes the stacking order of the selected object(s).

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Qindeessi


Baqqaana barruu fi saxaatoodhaaf

Tokko tokko wanta galmee kee keessa keesse wanta dursaa irratti walitti aanuun tarreeffameera. Duuraa duuba tartiiba wantichaa galmee kee keessaa jijjiiruuf ajajawwan qindeessuu fayyadami. Duuraa duuba barruu jijjiiruu hin dandeessu.

Fulduratti Fidi

Wanticha filatame duuraa duubaa kallatti irraa sochoosam, kunis fuldura wantota.birootti.

Duratti Dabarsi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo olkaasu sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gubbaatti dhiyaata.

Duubatti Ergi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo gadii busuun sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gaditti dhiyaata.

Gara Duubatti Ergi

Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.

Gara Fulduratti

Wanticha filatame gara fuldura barruuti siksa.

Gara Durduubbeetti

Wanta filamee kan gara barruu biratti siksa.

Please support us!