Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Object and Shape - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Transparency tab.


Haalata iftooma

Akaakuu iftooma fayyadamuu barbaadde ifteessi.

Iftooma miti

Halluu iftoomsaa dhaamsa. kunis qindaa'ina durtiiti.

Iftooma

Halluu iftoomaa ibsa dirqaala kana fili, itti aansuudhaan bakka %0'n guutummaa gututti hittisoo ifaaf %100 guututti dabarsoo ifaatti lakkoofsa sanduuqa keessatti galchi.

Qabdoo qanxii iftooma

Iftooma halluu guutuu ammee sirressa lakkoofsa %0 (hittisoo ifaa) fi%100 (dabarsoo ifaa) galchi.

Gargaartoo

Gargaartoo iftoomaa halluu guutuu ammeetti fayyadama.Dirqaala kana fili, itti aansuudhaan amaloota gargaartoo qindeessi.

Akaakuu

akaakuu gargaartoo iftomaa fayyadamuu barbaadde fili.

Handhuura X

Surdala iddoodaa gargaartoodhaaf galchi.

Handhuura Y

Sarjaa iddoodaa gargaartoodhaaf galchi.

Kofa

Kofa marsaa gargaartoodhaaf galchi.

Transition start

Hanga iftooma bal'ina gargaartoo sirreessuu barbaaddee galchi. Gatiin durtii %0 dha.

Gatii jalqabaa

Gatii iftooma ka'uumsa gargaartoo, bakka %0 gutummaa gutuutti hittisoo ifaa fi %100 gutummaa gututti dabarsoo ifaa galchi.

Gatii dhumaa

Gatii iftooma dhumaa gargaartoo, bakka %0 gutummaa gutuutti hittisoo ifaa fi %100 gutummaa gututti dabarsoo ifaa galchi..

Duraargii

Galtee iftoomaa guutuu halluu wanta filatameetti fayyadamuun dura jijjiiramoota kee mul'isuuf duraargii fayyadami.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!