Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Line (Impress and Draw).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

On Line and Filling bar, click

Icon Line

Sarara


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Haalatoota Sararaa

Haalatoota sararaa mursa'aa ykn tuqaa gulaala ykn uuma.

Haalatoota xiyyaa

Haalatoota xiyyaa gulaala ykn uuma.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!