Dachaa (Sarara)

Addaan fageenya keewwata ammee gara sararoota lamatti qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


Sajoo

Iddina sararaa: 2

Please support us!