Dachaa (Sarara)

Addaan fageenya keewwata ammee gara sararoota lamatti qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Icon Line spacing: 2

Iddina sararaa: 2

Please support us!