Mirkaneessi

Keewwata(oota) filataman gara muudanaalee fuula bittatti fi mirgaatti hiriirsa. Yoo barbaadde, dabalataanis diqaalalee hiriirfamaa sarara dhuma keewwataatif Dhangii - keewwata - Hiriirfama filachuun ifteessuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Align Text - Justified.

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Qixeeffamaa


Please support us!