Hiriirfama (Wantoota Barruu)

Filannoo ammeetif dirqaalalee hiriira qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Bitaa

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula bitaatti hiriirsa.

Mirga

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula mirgaatti hiriirsa.

Handhuura

Keewwata(oota) filatman fuula irratti handhuuressa.

Mirkaneessi

Keewwata(oota) filataman gara muudanaalee fuula bittatti fi mirgaatti hiriirsa. Yoo barbaadde, dabalataanis diqaalalee hiriirfamaa sarara dhuma keewwataatif Dhangii - keewwata - Hiriirfama filachuun ifteessuu dandeessa.

Please support us!