Irraantoo

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Yoo barbaadde, handaarwwan ykn guuta duubbee irraantootti dabaluu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose Modify/New - Header tab.


Irraantoo muudanaalee fuula keessatti diriirsuu yoo barbaadde, godayyaa irraantoo keessatti saagi.

Irraantoo

Amaloota irraantoo qindeessi

Irraanetoo kana irraa

Adds a header to the current page style.

Qabeentaa walfakkaataa bitaa/mirga

Even and odd pages share the same content.

Same content on first page

First and even/odd pages share the same content.

Muudana bitaa

Iddoo duuwwaa muudana bitaa fuulaa fi barruu galmee gidduutti dhiisuuf hanga isaa galchi.

Muudana mirgaa

Iddoo duuwwaa muudana mirga fuulaa fi barruu galmee gidduutti dhiisuuf hanga isaa galchi.

Addaan fageessuu

Hanga addan fageenya muudana jala irraantoo fi muudana jala barruu galmee gidduutti galchuu barbaaddu gaaalchi.

Addaan fageenya kamaatii fayyadami

Qindaa'ina Addaan fageenya faccisa, irraantoo akka bal'ina gidduu irraantoo fi barruu galmeetti bal'isu heeyyama.

Hojjaa

Hojjaa irraantoof barbaadde galchi.

Hojjaa OfTaasisaa

Hojjaa irraantoo taasisaa qabeentaa galchituu ofumaan sirreessa.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Dabala

Handaara, halluu, ykn sarxaa duubbee irraantoof hiika.

Please support us!