Gurmeessaa

Haalata filatameef dirqaalalee qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Maqaa

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Haalata Itti Aanu

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Akaakuu

Haalata ammeetif akaakuu agrsiisa. Haalata haaraa yoo uumtu ykn haaromsitu, tarree irraa 'Haalata Maammiloo' fili.

Sajoo Yaaddannoo

Haalata durmurtaawaadhaf akaakuu jijjiiruu hin dandeessu.


Qabata

Dhangeessuu sirri haalata ammee keessatti fayyadu ibsa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!