Hiriira

Hiriira keewwata mudana fuulaatiin walitti dhufeenya qaban qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Paragraph - Alignment tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Alignment tab.


Options

Dirqaalawwan hiriiraaa keewwata ammeetiif qindeessi.

Bitaa

Keewwata gara bitaa mudana fuulaatti hiriirsa. Deeggarsi afaan Eshii=yaa yoo danda'e dirqalli kun Bitaa/Irra/maqeffama.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Icon Align Left

Bitaa Hirirsuu

Mirga

keewwata gara mudana fuulla mirgaatti hiriirsa. Yoo deegarsi danda'e dirqalli Mirga/Jala maqeffama

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Icon Align Right

Mirga Hiriirsuu

Handhuura

Qabeentoota keewwataa fuula irraa handhuuressa.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Icon Centered

Mirkaneessi

keewwata gara bitaa fi mirga mudanoota fuulatti hiriirsa.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Icon Justified

Qixeeffamaa

Ariitii tarsaaa barruu (yoo ka'aatee)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Alignment

Dirqala hiriiraa arfiilee guuddatan ykn xiqqaatankeewwata keessaa walitti dhufeenya barruu keewwata keessaa fili.

Amala

Kallatti barruu

Keewwata teessuma barruu walxaxxaaf (CTL) kallattii barruu ifteessi. Amali kun kan jireessu yoo deegarsi teessumni barruu walxaxxaan dandeessisame qofa.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!