Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

Ajaja kana bira gahuuf...

(dirqalli martuu barreessaa yookan Calc keessatti)

Choose Format - Paragraph - Borders tab.

Choose Format - Image - Properties - Borders tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab.

Choose Format - Page - Borders tab.

Choose Format - Character - Borders tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Borders tab.

Choose Format - Page - Header - More button.

Choose Format - Page - Footer - More button.


Qindaa'ina Sararaa

Select a predefined border style to apply.

Alternatively, use the Borders button on the toolbar to apply predefined border formats.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Icon Borders

Handaarota

Sararaa

Haalata handaara fayyadamuu barbaadee cuqaasi. Haalatichii haandaarawwan duraargii filatamee keessatti fayyade.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Icon Line style

Akkaataa Sararaa

Halluu sararaa kan handaara(wwan) filatameef fayyadamuu barbaadde fili.

Padding

Hanga iddoo gidduu handaaraa fi filannoo qabeentotaa dhiisuu barbadde ifteessi.

Bitaa

Fageenya gidduu bitaa handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.

Mirga

Fageenya gidduu mirga handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.

Irra

Fageenya gidduu Irra handaaraa fi filannoo qabeentootaa qabachuu barbaadde galchi.

Jala

Fageenya gidduu handaaraa jala fi filannoo qabeentoota kan qabaachuu barbaade galchi.

Walsimsiisi

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Haalata gaaaddidduu

Dabatanis galtee gaaddidduu handaarawwanif fayyadamuu ni dandeessa. Bu'aawwan gaariidhaaf, galtee kana qofa fayyadami, yeroo handaarawwan afran hunduu mul'ate.

note

Saxaatoo ykn wantoota korkoddi goodayyaa galmee keessaa hammamtaa goodayyaa hin caalu. Yoo gaaddidduu gara handaaraawwan wantaa kan gooddayyaa mara guutuu fayyadamuutu, hammamtaan waantaa ni hir'ata gaaddidduu agarsiisu.


Qubannoo

Click a shadow style for the selected borders.

Fageenya

Yabbina gaaddidduu galchi.

Halluu

Halluu gaaddidduu dhaaf fili.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!