Caancalawwan

Qubannoo dhaaba caancalaa keewwata keessaa qindeessi..

Yoo barbaadde,dabalatanis qubannoowwan caancalaa qindeessuuf sarara fayyadamuu nidandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Paragraph - Tabs tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Tabs tab.

Sarartuu Lama Cuqaasi


Qubannoo

Akaakuu dhaaba caancalaa fili,Safaraa haaraa galchii,ittaansuudhaan Haaraacuqaasi. Yoo barbaddee,safaraa safartuu caancalaaf fayyaduu(cm seentimeetiriidhaaf ykn "inchiidhaaf)ifteessuu nidandessa,caancaloonni jiraataan gara caantee haqamanin.

Akaakuu

Akaakuudhaaba caancaalaa haaromsuu barbaaddee fili.

Bitaa

Maqaan dhaaba caancala kanaa Bitaa/Gubbaadha,yoo deeggarsi afaan Eeshiyaa danda'e.

Qarree bitaa barruu gara dhaabacaancalaatti fi barruu gara mirgaatti diriisu hiriirsa.

Mirga

Maqaan dhaaba caancala kanaa Mirga/Jala yoo deeggarsi afaan Eeshiyaa danda'e.

Qarree mirga barruu gara dhaaba cancaalaatti hiriirsuun barnuu gara bitaa dhaaba caancalaatti dheeressa.

Handhuura

Handhuuraa barruu gara dhaaba caancalaatti hiriirsa.

Kurnyee

Qabxii kurnyee lakkoofsaa gara handhuura dhaaba caancalaa fi barruu bitaa caancaalatti horiirsa.

Arfii

Arfii caancala kurvyee akkagaraareessaa kurnyeetti fayyadamuu barbaadde galchi.

Arfii Guuti

Arfiilee akka qindeessatti gara bitaa dhaaba caancalaatti fayyadamuufgalchii.

Homaa

Arfiilee hin guutiin saaga ykn arfiilee guutuu jiraataa gara bitaa dhaaba caancaalaatti tuqaa waliin guuta.

.......

Iddoo duwwaa gara bitaa dhaaba caancalaatti tuqaa waliin guuta.

------

Iddoo duwwaa guutuuf sarara gara bitaa dhaaba caancalaatti kaasa.

______

Iddoo duwwaa guutuuf sarara gara bitaa dhaaba caancalaatti fakkaasa..

Arfii

Iddoo duwwaa gara bitaa dhaaba caancalaa guutuuf, arfii akka ifteessuu si'if haayama.

Haaraa

Dhaaba caancaalaa kan keewwata ammee hikame ida'a.

Delete all

Dhaaba caancaalaa hundaa kan Qubannoo keessatti hiikte haqa.Bitaa dhaabbi cancaalaa idilee dalgaa gidduu akka dhaabii caancalaa durtiiitti qindeessa.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa osoo hin barbaadiin haqa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!