Keewwata

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Paragraph.

Barruu Dhaangeessuu kabala irratti (qaree wantaa waliin)

Icon Paragraph

Keewwata


Galumsaa fi Addaan Fageenya

Galuumsaa fi addaan fageenya dirqalawwanii keewwataaf qindeessa.

Hiriira

Hiriira keewwata mudana fuulaatiin walitti dhufeenya qaban qindeessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!