Goodayyaa Bololi'aa Saagi

Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.

Ajaja kana bira gahuuf...

On the Insert bar, click

Icon Floating frame

Gooddayyaa Bololi'aa


note

If you want to create HTML pages that use floating frames, choose - Load/Save - HTML compatibility, and then select the "MS Internet Explorer" option. The floating frame is bounded by <IFRAME> and </IFRAME> tags.


Please support us!