Request

Calaqqee kaasa, ittansuudhaan bu'aa galmee keessatti saaga. Qaaqni kaasuu oomishaa kaasaa keenneera. Himannoo qaaqaatiif galmeeffama kaasaa kee irraa wabeffadhu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Please support us!