Kabala Kamshaa

Shows or hides the Tools bar.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Toolbars - Tools.


The Tools bar contains the following icons:

Saagi

Kamshaan goodayyaawwan, saxaatoo, gabateewwan, akkasuumas wantawwan kabiroo saaguudhaaf, faankishinii hedduu of keessaa qaba.

Qixa Qaree Banaa/Dhamaa

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

Thesaurus

Jecha ammee moggoo waliin ykn haala dubbii walitti dhufeenya qabuun bakka buusa.

Images and Charts

Yoo sajoon Saxaatoo Banaa/Dhaamaa kabala Meeshaalee irraa kaa'a tahe, saxaatoon mul'atu hinjiru - goodayyaawwan duwwaa qofaatu akka iddooqatti mul'ata.

Teessuma Saphaphuu

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Please support us!