Kuusaa Deetaa Wabii

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Bibliography Database.


note

Dirreewwan kuusaa deetaa kee keessaa dubbis qofa ta'e mila'annoo madda deetaa cufmuusaa mirkaneessi.


Dhiheessi kuusaa deeta wabii fakkenyaa galmeewwan kitaabolee qabate.

Gabatee kuusaa deetaa wabii keessaa filuuf, galmeewwanii barbaaduuf ykn galmeewwan gingilchaawwan fayyadamuun foo'uuf kamshaa deetaa fayyadami.

Galmee Haaraa Saaga

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Galmeewwan Gingilchuu fi Barbaaduu

Jefura dirree galfatataatti mitteessun galmeewwaniif barbaaduu ni dandeessa.

Furtuu Barbaachaa galchuu.

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

OfGingilchaa

Dirree deetaa jecha sanduuqa Furtuu Barabaachaa keessatti galchitee fayyadamuu barbaaduu feetee filuuf dheeraa cuqaasi. Dirree deetaa tokko qofa barbaaduu dandeessa.

Tarreen galmeewwan gabatee qindaa'a gingiiglchuu haaraa walsiimsiisuuf ofumaan haaromse.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice qindoomina gingilchaa ammee yeroo ittaanu qaaqa bantu olkaa'a.

To display all of the records in a table, click the Reset Filter icon.

Galmee Haquu

Galmee gabatee ammee keessaa haquuf, tarree irrantoo galmee mirga cuqaasi, ittansuudhaan Haquu fili.

Madda deetaa jijjiruu

Madda Deetaa

Wabii kuusaa deetaaf madda deetaa fili.

Qindeeffama Tarjaa

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Dirree deetaa kan Maqaa tarjaa ammeetti maappesuu barbaadde fili. Dirreewwan deetaa jireessa jijjiiruuf, wabii keetiif madda deetaa gara garaa fili.

Please support us!