Galmee Waliin Madaali

Galmee, ammee filatu waliin walmadaalchisi. Qabeentooni galmee filatamanii akka haanqiinsaatti qaaqa banu keessa filatamaniiru. Yoo barbaadee qabeentoota faayilii filatamanii galmee amee keessaa galfatoota mijaawaa filuudhaan Dhiisii cuqaasi, ittaansuudhaan Saagi cuuqasuun Saaguu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.


Fooyya`oota Galmee Walmadaalsisuu

Please support us!