Galmee Makiinsaa

Jijjiiramoonni garagalchawwan galmee walfakaataa kan galmee xabboo keessaa alaalga. Jijjiiramoonni milijaleewwan matadureewwan goodayaawwani fi dirreewwan irattitasifaman gatamaniiru. Jijjiiramoonni walfakaatan ofumaan makamani

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Please support us!