Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Track Changes - Show.


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Galmee keessatti yeroo qaree hantuutee jijjiirraa jijqeeqata irra qubachiistu, Qacceen barreessaa akkasumas baraa fi sa'aatii jijjiirraan uume agarsiisa.

Please support us!