Edit External Links

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

This command can be used with external file links to images and OLE objects (when inserted with a link to an external file).

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:


Faayilii maddaa

Lists the path to the source file. If the path defines a DDE link, relative paths must be preceded with "file:".

Kornyoo tarree keessaa Lama-cuqaasii qaaqa faayilii bakka wanta biroo tarree kanaaf filuu dandeessuu.

Maalimaa

Fayyadama(yoo beekame) kan faayilii madda dhuma olkaa'u tarreessa.

Akaakuu

Akaakuu faayilii kanneen akka caatowaa, faayilii madda tarreessa.

Haalojii

Odeeffannoo dabalataa waa'ee faayilii maddaa tarreessa.

Ofumaan

Ofumaan qabeentoota tarree yeroo faayilii bantuu haaromsa. Jijjiiramooni kamuu faayilii madda keessatti raawwataman kuunneen ittaansuudhaan faayilii kornyoo qabate keessatti agarsifamera. Faayilootni caatowwan kornyate hujeekaan qofa haarmfamuu danda'aa. Dirqalii kun faayilii caatowwaa kornyoo.

Dirqalli Ofumaa geessitoota DDE qofaaf jiraata. Qabeentoota faayilii keessaa gargalchuun fi Gulaali - Maxxansa addaa filattee maxxansuun, fi itti aansuun sanduuqa Geessituu filachuun geessituu DDE saaguu danddeessa. DDE'n akka sirna geessituu barruu irratti hundaa'e ta'uusaatti, kurnyeewwan agarsiifaman qofti gara wardii galteetti gargalchamu.

Hujeeka

Only updates the link when you click the Update button.

Fooyyessi

Geessituu filameef faayilii maddaa jijjiiri.

Geessituu Qurxa

Kornyoo gudduu faayiilii maddaa fi galmee ammee jiru qurxa. Qabeentonni dhihoo haaromfaman kan faayilii maddaa galmee ammee keessa turaniiru.

Haaromsa

Baay'een faayilii koronyate ol kaa'aman dhiyoon galmee ammee irratti akka mul'atan geessituu filame haaroomsa.

Cufi

Qaaqa cufee jijjiiramoota mara ol kaa'a.

note

Yeroo faayilii kornyoowwan qabate bantu, kornyoowwan haaromsuuf kakaata. Bakka faayiloon kornyatan itti kuufaman irratti hundaa'udhaan dalagni haaromsuu xumuuruudhaaf daqiiqaawwan hedduu itti fudhachuu danda'a.


note

Faayilii kornyoowwan DDEqabate yoo feetu akka kornyoowwan haaromsituu si'i kakaasa. Yoo waliindhaa DDE kaadhimaa hundeessuu hin barbaadnee haaromsa.


warning

Links to remote locations can be constructed that transmit local data to the remote server. Decline the prompt to update if you do not trust the document.


Please support us!