Amaloota

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you search for the Font attribute, all instances of text that do not use the default font are found. All text that has a directly coded font attribute, and all text where a style switches the font attribute, are found.

Amaloowwan Barbaaduu

Dirqaalee

Select the attributes that you want to search for.

Addaan Fageenya Sararaa

Amala Addaan fageenya sararaa (sarara baaqqee, sararoota 1.5 dachaa, qixxaa, xiqqaatee xiqqaatu, liidii) barbaada.

Addaan fageessuu

Amala Addaan fageenyaa (gubbaa, jala) barbaada.

Afaan

Amala Afaanii (qubeefannaadhaaf)barbaada.

Barruu hiriirfma sarjaa barbaada.

Finds the Vertical text alignment attribute.

Boqachuu

Finds the Relief attribute.

Dhaabbii Caancalaa

Keewwattoota qindaa'in caancaala dabalataa fayyadamu barbaada.

Dhugaa-galmeessii

Amala Dhugaa-galmeessii barbaada.

Duubee Arfii

Amala arfiilee Duubee fayyadamu barbaada.

Foddaawwan

Amaloota Too'ataa Foddaa barbaada.

Gaaddiddaawaa

Amala Gaaddiddaawaa barbaada.

Galteewwan

Finds characters that use the Capital, Lowercase, Small capitals, and Title character attributes.

Galumsa

Amala Galuumsaa (bitaa irraa, mirga irraa, Sarara jalqabaa) barbaada.

Haala Fuula

Amala Haalata Fuulaa Qurxaa waliin barbaada.

Halluu Bocaquu

Miseensa hundaa bakka haalluu bocquu durtii jijjiirame barabaada.

Hamamtaa Bocquu

Amala Hamamtaa Bocquu/hojjaa bocquu barbaada.

Hiriira

Amala Hirriiraa(bitaa,mirga,handhuurawwaa, qixxeeffame) barbaada.

Hojjaa Bocquu

Amala yabbuu ykn yabbuu fi Mirgada barbaada.

Irra Sarari

Arfiilee amala Irra sararuu (baaqqee ykn dachaa) fayyadaman barbaadan.

Jalmuri

Arfilee kan amala Jalamurii(baaqee dachaa tuqaa).

Jechoota Dhuunfaa

Finds individual words that use the Underlined or the Strikethrough attribute.

Keewwata Addabaa

Amala keewwata adda hin baanee barbaada.

Libsachuu

Amala arfiilee Libsachuu fayyadaman barbaada.

Marsaa

Amala Marsaa barbaada.

Murfisa

Amala Murfisa barabaada

Naqa Bocquu

Amala Mirgada ykn yabbuu fi Mirgada barbaada.

Qubannoo

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

Rukkina

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

Safaraa

Finds the Scale attribute.

Toorii

Amaloota Toorii barbaada.

Yaatimawwan

Finds the Orphan Control attribute.

bocquu

Miseensa bakka bocquu durtii jijjiirame hunda barabaada.

keewwata Ittaanu kaa'uu

Amloota keewwata Ittaanu kaa'uu barbaada.

Please support us!