Amaloota

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you select the Outline attribute, then all characters formatted manually with an Outline effect are found. If you also want to find characters with an Outline effect as part of a style, then select Including styles in the Other Options section, before searching.

Dirqaalee

Select the attributes that you want to search for.

Addaan Fageenya Sararaa

Amala Addaan fageenya sararaa (sarara baaqqee, sararoota 1.5 dachaa, qixxaa, xiqqaatee xiqqaatu, liidii) barbaada.

Addaan fageessuu

Amala Addaan fageenyaa (gubbaa, jala) barbaada.

Afaan

Amala Afaanii (qubeefannaadhaaf)barbaada.

Barruu hiriirfma sarjaa barbaada.

Finds the Vertical text alignment attribute.

Boqachuu

Finds characters formatted with the Relief attribute.

Character scaling

Finds characters formatted with Scale width.

Dhaabbii Caancalaa

Keewwattoota qindaa'in caancaala dabalataa fayyadamu barbaada.

Do not split paragraph

Finds paragraphs with the Do not split paragraph attribute enabled.

Duubee Arfii

Amala arfiilee Duubee fayyadamu barbaada.

Foddaawwan

Amaloota Too'ataa Foddaa barbaada.

Gaaddiddaawaa

Finds characters formatted with the Shadowed attribute.

Galteewwan

Finds characters that use a Case effect (Uppercase, Lowercase, Capitalize every word, or Small capitals).

Galumsa

Amala Galuumsaa (bitaa irraa, mirga irraa, Sarara jalqabaa) barbaada.

Haala Fuula

Amala Haalata Fuulaa Qurxaa waliin barbaada.

Halluu Bocaquu

Miseensa hundaa bakka haalluu bocquu durtii jijjiirame barabaada.

Hamamtaa Bocquu

Amala Hamamtaa Bocquu/hojjaa bocquu barbaada.

Hiriira

Amala Hirriiraa(bitaa,mirga,handhuurawwaa, qixxeeffame) barbaada.

Hojjaa Bocquu

Amala yabbuu ykn yabbuu fi Mirgada barbaada.

Irra Sarari

Finds characters formatted with the Strikethrough attribute.

Jalmuri

Finds characters formatted with Underlining.

Jechoota Dhuunfaa

Finds characters with the Individual Words attribute, which can be set when using Underlining, Strikethrough and Overlining.

Libsachuu

Amala arfiilee Libsachuu fayyadaman barbaada.

Marsaa

Amala Marsaa barbaada.

Murfisa

Amala Murfisa barabaada

Naqa Bocquu

Amala Mirgada ykn yabbuu fi Mirgada barbaada.

Overline

Finds characters formatted with Overlining.

Page line-spacing

Finds paragraphs with the Activate page line-spacing attribute enabled.

Qubannoo

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

Rukkina

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

Toorii

Finds characters formatted with the Outline attribute.

Yaatimawwan

Finds the Orphan Control attribute.

bocquu

Miseensa bakka bocquu durtii jijjiirame hunda barabaada.

keewwata Ittaanu kaa'uu

Amloota keewwata Ittaanu kaa'uu barbaada.

Please support us!