Ibsa

Ibsa odeeffannoo waa'ee galmichaa qabata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Properties - Description tab.


Mata duree

Mata duree galmichaaf galchi.

Dhimma

Galmeedhaaf dhimma galchi. Galmeewwan qabeentota walfakkaatuun gurmeessuuf dhimma fayyadamuu ni dandeessa.

Jefuraa

Jechoota qabeentaa galmee kee kaasaaf fayyadamuu barbaadde galchi.Keywords must be separated by commas. Jefuraan iddoo adii arfiilee ykn buufata xinnaawwan ofkeessatti qabata.

Yaadoota

Yaadawwan galchi galmeeadda baasuuf akka si'i gargaaru.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Please support us!