Properties

Amaloota faayiliiammeedhaaf, xinannoo dabalatee kanneen akka lakkoofsa jechaa fi guyyaa faayilichi itti uumame agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Properties.


Qaaqni Amaloota armaan gadii fuulawwan caancalaa hammata:

Walii gala

Odeeffannoo bu'uuraa waa'ee faayilii ammee qabata.

Ibsa

Ibsa odeeffannoo waa'ee galmichaa qabata.

Amaloota Maamiloo

Dirreewwan odeeffannoo maammiloo galmee keetiif akka ramadu sii haayyama.

Walii gala

Sets password options for the current document.

Bocquu

Embed document fonts in the current file.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Sajoo Yaaddannoo

Mirga gahiinsa faayilii kee irratti hundaauudhaan, tani caancala mara Amaloota qaaqaa keessatti han argitu.


Please support us!