Daldala

Qunnamtii odeeffanno kaardiwwan daldalaatiif kan teessuma irraaa akaakuu 'Hojii,Kaardii Daldalaa' fayyadamu qabate. Teessowwan kaardii daldalaa caancalaa Kaardiiwwan Daldalaa irratti filatamaniini.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


Deetaa daldalaa

Qunnamtii odeeffannoo kaardii daldalaa kee irratti dabaluu barbaaaddu galchi.

Sajoo Yaaddannoo

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


Kuubbaaniyyaa

Type the name of your company in this field.

Kubbaaniyaa sarara 2ffaa

Odeeffannoo dabalataa kubbaaniyaa keetii galchii.

Dhaadannoo

Dhaadannoo kubbaaniyaa keetii galchi.

Xurree

Type the name of your street in this field.

Iyyaatoo teessoo

Type your ZIP in this field.

Magaalaa

Type the city where you live.

Country

Type your country.

Naannoo

Type your state.

Gita hojii

Type your position in the company in this field.

Bilbila

Lakkoofsa bilbila daldala galchi.

Mobaayila

Lakkoofsa bilbila mobaayilii kee galchii.

Faaksii

Type your fax number in this field.

Manataa Saphaphuu

Teessoo intarneetti manataa saphaphaa kubbaniyyicha keegalchii.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!