Kaardiwwan Daldalaa

Kaardiwwan daldalaa ofii keetii Saxaxuudhaan uumi. Lakkoofsa dur-murtaawaa irraa hammamtaa dhangiiwwanii ykn kan kee uumuu filuu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - New - Business Cards.


Giddu galeessa

Select the size of your business card from a number of predefined size formats, or a size format that you specify on the Format tab.

Kaardiwwan Daidalaa

Mul'ina kaardiiwwan daldalaa kee qindeessi.

Dhuunfaa

Odeeffannoo namaa kaardiwwan daldalaatiif qabate. Teessowwan kaardii daldalaa cadncala Kaardiwwan Daldalaa irratti filatamaniiru.

Daldala

Qunnamtii odeeffanno kaardiwwan daldalaatiif kan teessuma irraaa akaakuu 'Hojii,Kaardii Daldalaa' fayyadamu qabate. Teessowwan kaardii daldalaa caancalaa Kaardiiwwan Daldalaa irratti filatamaniini.

Dhangii

Dhangeessa waraqaa dirqaalawwan qindeessi.

Dirqalawwan

Dirqalawwan dabalataa asxaawwan keetiif ykn kaardiwwan daldalaa,barruu wal simataa fi qindaa'ina maxxansaa dabalatee qondeessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!