Dhangii

Dhangeessa waraqaa dirqaalawwan qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Surdala figgimfamaa

Fageenya asxaawwani ykn kaardiwwan daldalaa qarree ittaanuu gidduu agarsiisa. Dhangii maammiloo yoo qindeessitu, iddoo kanatti gatii galchi.

Figgimfama sarjaa

Displays the distance between the top edges of adjacent labels or business cards. If you are defining a custom format, enter a value here.

Yabbina

Yabbina asxaadhaaf ykn kaardii daldalaatiif agarsiisa. Dhangii maam miloo you qindeessitu, gatii asitti galchi.

Hojjaa

Hojiiaa asxaadhaaf ykn kaardii daldalaatiif agarsiisa. Dhangii mammiloo yoo qindeessitu gatii asitti gaichi.

Muudana bitaa

Fageenya qarree bitaa fuula irraa gara qarree bitaa asxaa jalqabaa ykn kaardii daldalaa agarsiisa. Dhangii maammiloo yoo qindeessitu,gatii asitti gaichi.

Top margin

Fageenya qarree gubbaa fuula irraa gara asxaa jalqabaa gubbaatti ykn kaardii daldalaa agarsiisa. Dhangii maammiloo yoo qindeessitu gatii asitti gaichi.

Tarjaawwan

Lakkoofs aasxaawwanii ykn kaardiwwan daldalaa yabbina fuulaa bal'issu barbaadde galchi.

Tarreewwan

Lakkoofsa asxaawwanii ykn kaardiwwan daldalaa kan hojjaa fuulaa bal'issu barbaaddee galchii.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Olkaa'i

Dhangii asxaa ammee ykn kaardi daldaalaa olkaa'a.

Dhangii Asxaa Olkaa'i

Sumuda

Sumuda barbaachise fili ykn gaichi.

Akaakuu

Akaakuu asxaa fili ykn galchii.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Please support us!