Asxaawwan

Specify the label text and choose the paper size for the label.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


Iniskriipshinii

Barruu asxaa(wwan)irratti mul'isuu barbaaddee galchii ykn saagi.

Asxaa barruu

Barruu asxaa irratti mul'isuu,barbaadde galchi.Dabalataanis dirree kuusaa deetaa saagi.

Teessoo

Teessoo deebii kee waliin asxaa uuma. Barruun kan ammeetti sanduuqa Barruu asxaabarreeffameera.

Sajoo Yaaddannoo

To change your return address, choose - LibreOffice, and then click on the User Data tab.


Kuusaa deetaa

Select the database that you want to use as the data source for your label.

Gabatee

Gabatee kuusaa deetaa dirree(wwan)qabatee kan asxaa kee keessatti fayyadamuu barbaadde fili.

Dirree kuusaa deetaa

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

Dhangii

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

Fufaa

Asxaawwan waraqaa fufaa irratti maxxansa.

Wardii

Asxaawwan wardiiwwan dhuunfaa irratti maxxansa.

Sumuda

Sumuda waraqaa fayyadamuu barbaadde fili. Tokkoon tokkon sumudaa hammamtaa dhangiiwwan ofiiisaa qaba.

Akaakuu

Hammamtaa dhangii fayyadamuu barbaaddee fili. Dhangiwwan jireessaa sumuda tarree Sumuda keessatti filatte irratti hundaa'a. Asxaa maammiloo fayyadamuu yoo barbaadde, [Fayyadamaa] fila, ittaansuu dhaan Caancala Dhangii cuqaasi dhangii qindeessuu dhaaf.

Odeeffannoo

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Please support us!