Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

Haaraa

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Qajoojoon faayilii maalimoota saxaxi galmecdhaaf,haalatoot dhaangessuu duub bewwan goodaywwan saxaatoo dirreewwan teessuma fuulaa fibarruuq abateeda

Sajoo

Maqaa

Dalaga

Sajoo

Galmee Barruu

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

Sajoo

Wardii

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Sajoo

Dhiheessaa

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

Sajoo

Fakkassaa

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

Sajoo

Kuusaa deetaa

Opens the Database Wizard to create a database file.

Sajoo

Galmee HTML

Galmee haaraa HTML uuma.

Sajoo

Unka Galmee XML

Unka haaraa galmee uuma GalmeeUnkaaX haaraa uuma.

Sajoo

Galmee Hundataa

Galmee hundataa haaraa uuma.

Sajoo

Foormulaa

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

Sajoo

Asxaawwan

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

Sajoo

Kaardiwwan Daidalaa

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

Sajoo

Qajojiiwwan

Creates a new document using an existing template.


Please support us!