Dhangii Baafata

Kabala Unka Too'atamtootaa bani sajoo Too'atamoota Dabala cuqaasi,sajoo Gabatee Too'annoo cuqaasi, dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii.

Kabala Unka Too'atamtootaa bani sajoo Too'atamoota Dabala cuqaasi,sajoo Gabatee Too'annoo cuqaasi, dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii. Walindhaan kuussaa deetaa tokkooleen unkaa haaraa keessaa hin haayamamuu.

Kabala Unka Too'atamtootaa bani sajoo Too'atamoota Dabala cuqaasi,sajoo Gabatee Too'annoo cuqaasi, dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii. Walindhaan kuussaa deetaa jiraachuu qaba.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.

Guulaa qaaqa Bu'uraa keessaa Sanduuqa Meeshaa bani,

Icon Properties

Amaloota

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Form

Unka

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Too'annaa

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

On Form Design bar, click

Icon Activation Order

Tartiba Kaka'insaa

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Dirree Dabli

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Unka Naanneessaa

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Akka Saxaxa Halataati bani

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Maskoota Bani/Cufi

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Qindeessi

Choose Format - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Shift++plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Arrange - Bring to Front (LibreOffice Impress).

Icon Bring to Front

Gara Fuulduratti fidi

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

mallattoo +plus (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Fuuldura Dabarsi

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

mallattoo +minus (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Duubatti Ergi

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++mallattoo hir'isu (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Gara Duubatti Ergi

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

Gara Fulduureetti

Choose Format - Arrange - To Background.

Icon To Background

Gara Duubbeetti

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

Bitaa

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Wirteffamaa

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

Mirga

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Top

Irra

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Wirteffamaa

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Bottom

Jala

For a selected object, choose Format - Anchor.

Right-click on a selected object - choose Anchor.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Please support us!